เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

สำหรับผู้ประกอบการ

Jobbee.work ได้เล็งเห็นถึงถึงความสำคัญของมาตรฐานในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ที่เข้ามาใช้บริการทุกท่าน จึงขอแจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ Jobbee.work ให้แก่ผู้ประการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการได้รับทราบ ซึ่งทาง Jobbee.work ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ขอให้ท่านโปรดอ่านเงื่อนไขข้อตกลงให้ละเอียดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน ตามรายละเอียดและข้อตกลงตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. คำจำกัดความ

  “คำ” ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ มีความหมายตามที่ระบุ ดังต่อไปนี้

  1. “Jobbee.work” หมายถึง เว็บไซต์จัดหางาน จ็อบบี ดอค เวิร์ค
  2. “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศรับสมัคงาน หรือ การประรับสมัครบุคคลเข้ามาทำงาน และรวมถึงการโมษณาในรูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ Jobbee.work
  3. “ผู้ประกอบการ” หมายถึง บริษัท องค์กร หน่วยงาน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่รับการจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฏหมาย รวมถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน และนิติบุคคลตามกฏหมายอื่นๆ ที่มาสมัครสมัครสมาชิกกับ Jobbee.work
  4. “ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับ Jobbee.work โดยมีวัตถุประสงค์ในการหางาน หาข้อมูลในการสมัครงาน ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่สมัครสมาชิก และไม่ได้สมัครสมาชิก
  5. “ผู้สมัครงาน”หมายถึง ผู้ที่สมัครงานผ่าน Jobbee.work
  6. “ชื่อผู้ใช้งาน”(Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ประกอบเป็นผู้ตั้งและการกำหนดขึ้นมา และได้รับการอนุญาติเพื่อให้เข้าสู่การใช้งานกับ Jobbee.work
  7. “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ประกอบเป็นผู้ตั้งและการกำหนดขึ้นมา และได้รับการอนุญาติเพื่อให้เข้าสู่การใช้งานกับ Jobbee.work
 2. ขอบเขตการใช้บริการ

  1. หาก Jobbee.work มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมีบริการเพิ่มอื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด อันได้แก่ บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูล เนื้อหา และบริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Jobbee.work เป็นสิทธ์ของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาติให้ผู้อื่น คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือทำการอื่นๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อหาประโยชน์
  3. หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ หรือเกิดความเสียหายที่อาจก็ให้เกิดค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ทั้งในเรื่องของระยะเวลา การผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น
  4. ผู้ประกอบการตกลงและยินยอมที่จะมอบข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลจนกว่าผู้ประกอบการจะมีความต้องการให้เว็บไซต์ลบข้อมูล
  5. หากมีข้อมผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความพิดพลาดนั้น
  6. บัญชีผู้ใช้งานของผู้ประกอบการสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการเพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องใช้งานได้
  7. เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการแสดงโฆษณาต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Jobbee.work
  8. สมาชิกผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องตามกฏหมาย หากทางเว็บไซต์ทราบภายหลังว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูล หรือจงใจปกปิดข้อมูล เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการแก่ผู้ประกอบการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. สมาชิกผู้ประกอบการ จะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการประกาศรับสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในวันที่สมัครสมาชิก
 3. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับผู้ประกอบการ

  1. ผู้ประกอบการสามารถประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถอัปเดตข้อมูลการประกาศรับสมัครได้ด้วยตนเอง
  2. ผู้ประกอบการสามารถค้นประวัติได้
  3. เว็บไซต์รองรับการทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มโลโก้ของผู้ประกอบการ ลักษณะงานที่ต้องการเปิดรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดงาน สวัสดิการการทำงาน ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทักษะอื่นๆ รูปภาพ แผนที่
  5. ผู้ประกอบการสามารถดูสถิติได้
  6. ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลติดต่อของผู้สมัครงานภายในเว็บไซต์ Jobbee.work
  7. ผู้ประกอบการสามรถเลือกรับใบสมัครงานจากทาง Email หรือ หรือสามารถเลือกรับได้ภายในเว็บไซต์ Jobbee.work
 4. ขอบเขตความรับผิดชอบ

  หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ หรือเกิดความเสียหายที่อาจก็ให้เกิดค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ทั้งในเรื่องของระยะเวลา การผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ประกอบการเอง ทาง Jobbee.work จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดนั้น

 5. การบันทึกข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล

  1. ข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลการสมัครงาน ใบสมัครงาน และเอกสารการสมัครงานอื่นๆ ของผู้สมาชิกผู้สมัครงานจะถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการ
  2. ข้อมูลของผู้ประกอบการจะถูกเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ เฉพาะส่วนที่ผู้ประกอบการต้องการให้เปิดเผย
  3. ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานของผู้ประกอบการ จะถูกเปิดเผยต่อผู้สมัคงานผ่าน Jobbee.work
  4. ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มโลโก้ของผู้ประกอบการ ลักษณะงานที่ต้องการเปิดรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดงาน สวัสดิการการทำงาน ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทักษะอื่นๆ รูปภาพ แผนที่
  5. ผู้ประกอบการสามารถดูสถิติได้
  6. ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่า Jobbee.work อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการ เมื่อได้รับคำร้องจากองค์กรผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
 6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

  1. ข้อมูลการสมัครงาน ใบสมัครงาน เอกสารการสมัครงานอื่นๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัครจะถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เมื่อผู้ประกอบการดังกล่าวใช้สิทธิในระหว่างการเป็นสมาชิก
  2. ข้อมูลของผู้ประกอบการจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไปเฉพาะในส่วนที่ผู้ประกอบการต้องการเปิดเผยเท่านั้น
  3. Jobbee.work มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
  4. ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือข้อมูลที่ต้องปิดเป็นความลับ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน สำหรับการใช้บริการ Jobbee.work หากมีข้อสงสัยหรืออาจมีการลงชื่อเข้าใช้ที่ไม่ได้รับความยินยามจากผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อเว็บไซต์ได้ที่ 085-1174290 ทันที
  5. ผู้ประกอบการสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในระบบ Jobbee.work ได้โดยติดต่อที่เบอร์โทร 085-1174290 ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมนี้อาจมีผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบน Jobbee.work ได้อีก
  6. Jobee.work ขอเรียนให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่าหลังจากลบบัญชีสมาชิกผู้ประกอบการ หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวมใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล Jobbee.work ยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครต่อเป็นระยะเวลา 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
  7. หากเกิดการระงับข้อพิพาท ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว หากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของผู้ประกอบการ
 7. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

  Jobbee.work เป็นเว็บไซต์สมัครงานที่เป็นสื่อกลางให้ผู้ประการและผู้ที่ต้องการหางาน Jobbee.work ยินดีให้บริการแก่ผู้ประการด้วยความเต็มใจและความจริงใจในการให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นสมาชิก หากพบว่าผู้ประกอบมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิความเสื่อมเสีย ต่อบุคคลอื่น จะต้องถูกยกเลิก การเป็นสมาชิกในระบบ Jobbee.work โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี การพิจารณาของเว็บไซต์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในการพิจารณาการดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้อง “เข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ” เป็นอย่างดีและเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนยืนยันการสมัครสมาชิก และยืนยันว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในทุกกรณี จึงได้ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

 8. ทรัพย์สินทางปัญญา

  ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เว็บไซต์ Jobbee.work ของแจ้งให้สมาชิกผู้ประกอบได้ทราบว่าสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการให้การบริการ ข้อความ ภาพ เนื้อหาบทความ กราฟฟิก งานออกเเบบ โลโก้ วิธีการนำเสนอ บัญชีผู้ใช้งาน ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ทั้งหมด ห้ามให้บุคคลใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อหาผลประโยชน์ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ล่วงหน้า

 9. กฎหมายที่ใช้

  เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

สำหรับผู้สมัครงาน

เงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์จัดหางาน Jobbee.work เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้หางานและผู้สมัครงาน ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ผู้สมัครงานและผู้หางาน ได้มีโอกาสในการทำงานกับผู้ประกอบการที่ตรงกับความตรงของผู้สมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถ เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ในฐานะผู้ใช้โปรดทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 1. คำจำกัดความ

  “คำ” ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ มีความหมายตามที่ระบุ ดังต่อไปนี้

  1. “Jobbee.work” หมายถึง เว็บไซต์จัดหางาน จ็อบบี ดอค เวิร์ค
  2. “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศรับสมัคงาน หรือ การประรับสมัครบุคคลเข้ามาทำงาน และรวมถึงการโมษณาในรูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ Jobbee.work
  3. “ผู้ประกอบการ” หมายถึง บริษัท องค์กร หน่วยงาน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่รับการจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฏหมาย รวมถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน และนิติบุคคลตามกฏหมายอื่นๆ ที่มาสมัครสมัครสมาชิกกับ Jobbee.work
  4. “ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับ Jobbee.work โดยมีวัตถุประสงค์ในการหางาน หาข้อมูลในการสมัครงาน ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่สมัครสมาชิก และไม่ได้สมัครสมาชิก
  5. “ผู้สมัครงาน”หมายถึง ผู้ที่สมัครงานผ่าน Jobbee.work
  6. “ชื่อผู้ใช้งาน”(Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ประกอบเป็นผู้ตั้งและการกำหนดขึ้นมา และได้รับการอนุญาติเพื่อให้เข้าสู่การใช้งานกับ Jobbee.work
  7. “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ประกอบเป็นผู้ตั้งและการกำหนดขึ้นมา และได้รับการอนุญาติเพื่อให้เข้าสู่การใช้งานกับ Jobbee.work
 2. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

  ในการสมัครการใช้บริการภายในเว็บไซต์ Jobbee.work ผู้หางาน และผู้สมัครงาน จะต้องกรอกข้อมูลตามความจริง ให้ครบถ้วน หากทางเว็บไซต์ทราบภายหลังว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูล หรือจงใจปกปิดข้อมูล เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการแก่ผู้หางานและผู้สมัครงาน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ถ้ามี)

 3. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน

  1. ผู้หางานและผู้สมัครงานสามารถเข้าใช้งานระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ผู้หางานและผู้สมัครงานสามารถรับข่าวสารประกาศรับสมัครงานและกิจกรรมอื่นๆ จาก Jobbee.work
  3. ผู้หางานและผู้สมัครงานสามารถสร้างแบบเรซูเม่ได้ด้วยตัวเองภายในเว็บไซต์ Jobbee.work เพียงใส่ข้อมูลที่จำเป็น และยังสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขเรซูเม่ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
  4. ผู้หางานและผู้สมัครงานสามารถตรวจสอบประวัติการสมัครงานทั้งหมด
  5. ผู้หางานและผู้สมัครงานสามารถบันทึกประกาศตำแหน่งงานที่สนใจได้
  6. ผู้หางานและผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่ตรงตามคุณสมบัติของผู้หางานและผู้สมัครงานได้
 4. ขอบเขตความรับผิดชอบ

  หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ หรือเกิดความเสียหายที่อาจก็ให้เกิดค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ทั้งในเรื่องของระยะเวลา การผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้หางานและผู้สมัครงานเอง ทาง Jobbee.work จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดนั้น ทาง Jobbee.work ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยการใช้งานตามดุลยพินิจ หากเกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บไซต์

 5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

  1. ข้อมูลการสมัครงาน ใบสมัครงาน เอกสารการสมัครงานอื่นๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัครจะถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
  2. ข้อมูลของผู้หางานและผู้สมัครงานการจะถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบเฉพาะในส่วนที่ผู้หางานและผู้สมัคร
  3. Jobbee.work มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานและผู้สมัครที่เป็นสมาชิก
  4. ผู้หางานและผู้สมัครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือข้อมูลที่ต้องปิดเป็นความลับ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน สำหรับการใช้บริการ Jobbee.work หากมีข้อสงสัยหรืออาจมีการลงชื่อเข้าใช้ที่ไม่ได้รับความยินยามจากผู้หางานและผู้สมัคร ผู้หางานและผู้สมัครจะต้องติดต่อเว็บไซต์ได้ที่ 085-1174290 ทันที
  5. ผู้หางานและผู้สมัครงานสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานและผู้สมัครในระบบ Jobbee.work ได้โดยติดต่อที่เบอร์โทร 085-1174290 ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมนี้อาจมีผลให้ผู้หางานและผู้สมัครไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบน Jobbee.work ได้อีก
  6. Jobee.work ขอเรียนให้ผู้หางานและผู้สมัครได้ทราบว่าหลังจากลบบัญชีสมาชิกผู้หางานและผู้สมัคร หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวมใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล Jobbee.work ยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครต่อเป็นระยะเวลา 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
  7. หากเกิดการระงับข้อพิพาท ผู้หางานและผู้สมัครต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว หากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของผู้หางานและผู้สมัคร
 6. การประชาสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตลาด

  1. Jobbee.work จะส่งอีเมลทางการตลาด เช่น อีเมลประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ Jobbee.work อีเมลแนะนำตำแหน่งงานที่น่าสนใจ และอื่นๆ ซึ่งผู้หางานและผู้สมัครงานสามารถยกเลิกการรับอีเมลทางการตลาดได้ โดยกดยกเลิกการติดตาม (unsubscribe) ในอีเมลล่าสุดที่ได้รับ
  2. Jobbee.work จะเก็บข้อมูลในส่วนของสถิติการเข้าดูอีเมลทางการตลาดเพื่อพัฒนาและนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้หางานและผู้สมัครงาน
  3. การวิเคราะห์การตลาดเพื่อให้การหางานตรงกับความต้องการผู้หางานและผู้สมัครงาน บริษัทจะใช้ข้อมูลจากประวัติ Jobbee.work
  4. Jobbee.work จะใช้ข้อมูลจากประวัติสมาชิกผู้หางานและผู้สมัครงาน มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้หางานและผู้สมัครงาน
  5. เว็บไซต์จะทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้งานบนเว็บไซต์
  6. ทางเว็บไซต์อาจมีการติดต่อผู้หางานและผู้สมัครงาน เพื่อขอข้อเสนอแนะการให้บริการหรือการใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของต่อไป
 7. การตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

  เงื่อนไขการตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ จะมีผลเมื่อผู้หางานและผู้สมัครงาน “เข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ” ทั้งนี้ผู้หางานและผู้สมัครงานจะต้องเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนยืนยันการสมัครสมาชิก และเริ่มต้นการใช้งาน และยืนยันว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาในทุกกรณี จึงได้ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก ผู้หางานและผู้สมัครงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเพิ่มเติมนั้นด้วย

 8. ทรัพย์สินทางปัญญา

  ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เว็บไซต์ Jobbee.work ของแจ้งให้ผู้หางานและผู้สมัครงานได้ทราบว่าสิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการให้การบริการ ข้อความ ภาพ เนื้อหาบทความ กราฟฟิก งานออกเเบบ โลโก้ วิธีการนำเสนอ บัญชีผู้ใช้งาน ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ทั้งหมด ห้ามให้บุคคลใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อหาผลประโยชน์ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ล่วงหน้า

 9. กฎหมายที่ใช้

  เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย