Corporate Admin

Finema Co., Ltd.

98 Soi Ari, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

25,000 - 30,000 บาท

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 22 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน

1 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

Position: Corporate Admin

Job Description

·       ดูเเลรับผิดชอบด้านเอกสารเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)

·       จัดทำใบเสนอราคา (Quotation)

·       จัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

·       จัดทำเอกสารการขอเข้าอบรมในหน่วยงานราชการ

·       จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม

·       ควบคุม และดูแลการจัดทําตารางนัดหมายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

·       ควบคุม และดําเนินการรับ–ส่ง การลงทะเบียน การบันทึก การคัดแยกประเภท และการจัดส่งหนังสือ และเอกสารของราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางเอกสารและทางอิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดส่ง ให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด

·       ควบคุม และปฏิบัติงานธุรการ และงานบริการทั่วไป เช่น การถ่ายเอกสาร การร่าง/โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีหลักฐานตรวจสอบได้

·       ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด

·       ควบคุม และดูแลการจัดเตรียม การจัดพิมพ์จดหมาย หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้โดยสะดวกราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

·       ควบคุม และดูแลการจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

·       ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไป เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

·       ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

·       ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

·        ปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี (หากทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

·       สามารถพูด/ฟัง/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้

·       สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

·       มีความรับผิดชอบสูง

·       กระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ

·       สามารถทำงานล่วงเวลาได้

·       สามารถทำงาน Multitasking ได้

·       สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี


ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://finema.co

สวัสดิการ

1. พักร้อน 10 วันต่อปี

2. ลากิจ 10 วันต่อปี

3. ลาป่วย 30 วันต่อปี ตามกฎหมาย

4. ลารับราชการทหาร

5. ลาทำหมัน (ตามกฎหมาย)

6. คุณพ่อลาดูแลลูกเพิ่งคลอด 15 วัน

7. ลาในเดือนเกิด
8. ลารับวัคซีนโควิด
9. ลามีประจำเดือน

10. Work from Home (หากมีประกาศจากบริษัทในสถานการณ์ Covid)
11. ประกันสังคม

12. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 18 วัน

13. ประกันกลุ่ม

14. ประกันสุขภาพ

15. ค่าทำฟัน

16. การตรวจสุขภาพประจำปี

17. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

18. อุปกรณ์ Macbook และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

19. Training Class

20. ของกินที่ออฟฟิศ

21. New Year Party

22. Company Outing

23. Party

24. Beertalk

25. เค้กวันเกิด

26. ของขวัญรับปริญญา

27. เงินช่วยเหลือแต่งงาน

28. ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

29. งานช่วยเหลืองานบวช

30. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต และบุคคลใกล้ชิด

31. สามารถนำสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ได้

32. สามารถนำลูกมาที่สำนักงานใหญ่ได้

33. เงินช่วยเหลือกรณีผู้ใหญ่ในบ้านป่วยดูแลตัวเองไม่ได้

34. Referal Program

35. game boardgame

36. อื่นๆ

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

98 Soi Ari, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110

(อธิบายเส้นทาง) Athakravi Building 1, Sukhumvit 26 (Near K-village) BTS Phrom Phong (Exit 4) / MRT Queen Sirikit national Convention Center (Exit 1,4)

เกี่ยวกับบริษัท

Finema Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจไอที

จำนวนพนักงาน

ขนาดองค์กร (51-100 คน)

ที่ตั้งบริษัท

คลองเตย, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

022119995

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.finema.co

Finema is working on exciting cutting edge technologies like decentralized identity and zero-knowledge proof applications. In this digital era, big corporations are incredibly powerful because they are managing enormous amounts of data going through the online world everyday, including your personal data. These people have the power of using your data without your knowledge pretending to be YOU at any time. At Finema, we are putting this superpower back into the people’s hands by giving them back control of their own data. So we all can step into a new digital world with confidence and peace of mind being in charge of our own data and identity.

Come join our forceto pave a new way for the world citizen. You will get to solve real problems that matter, make a positive impact, and initiate your own ideas. Let’s be your own version of a superhero by empowering people through technology with us! Ready to be in a front-row seat of the identity technology revolution?

Finema Tech Stack

https://stackshare.io/finema/finema/main

Finema Culture
https://bit.ly/2UqJu2s